Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

συνεδριάζει το Δ.Σ Ν.Ορεστιάδας...Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας στις 08-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                     
Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2014.
Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2014.
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
Έγκριση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των Δημοτικών διαμερισμάτων Κυπρίνου και Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας.
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου για την αναβάθμιση και ανάδειξη των υποδομών των χερσαίων μεθοριακών σταθμών εισόδου στη χώρα και στον χώρο ευθύνης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2014 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»
Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης για την μεταστέγαση του Τελωνείου Ορεστιάδας.
Εισήγηση για  Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης για Επέκταση Καταστήματος «Υπεραγορά Τροφίμων» της Εταιρίας LIDL Ελλάς.
Καταβολή αποζημίωσης για διάλυση σύμβασης.
Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Δημοσιεύσεις Ενημερώσεις – Ευαισθητοποιήσεις» της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης  Βορείου Έβρου – ΤοπΣΑ Βορείου Έβρου» , η οποία είναι εντεταγμένη στο ΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013.
Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμός Ιστοσελίδας και Δικτυακού Τόπου του επενδυτικού σχεδίου « Προβολή και Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Νέας Ορεστιάδας (Ορεστιάδα – Βύσσα – Κυπρίνος – Τρίγωνο)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013   
Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων – ηλεκτρονικού υλικού» του επενδυτικού σχεδίου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Νέας Ορεστιάδας (Ορεστιάδα – Βύσσα – Κυπρίνος – Τρίγωνο)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013    .
Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και διάθεση πίστωσης.
Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας : « Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας»
Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας : « Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του συνοριακού σταθμού Ορμενίου (Τελωνείο)»
Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο Σάρωθρο πεζού χειριστή με ηλεκτρική κίνηση, για τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2014.
Αναγκαιότητα και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια λιπάσματος για τους χώρους πρασίνου του Δήμου»
Αναγκαιότητα και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια ειδών πληροφορικής έτους 2014»
Συνέχιση εργολαβίας μετά από διάλυση σύμβασης.
Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για το έργο: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της τοπικής κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ( Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 2012»
Έγκριση 3ου ΑΠΕ- 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 20/2013 μελέτης της ΤΥΔΟ με τίτλο : « Κατασκευή οχετού στην τοπική Κοινότητα Ζώνης του Δήμου Ορεστιάδας », συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο : «Έργα υποδομής (κανάλια, οχετοί, σωληνωτά) στο Νεοχώρι, Δοξιπάρα, Χειμώνιο, Θούριο και Λεπτή» 
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο : «Επέκταση πεζόδρομων επί της Β. Κων/νου από Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδα» 
Έγκριση επιστροφής της πρόσθετης εγγύησης του έργου : «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Καστανεών, Ριζίων και Στέρνας»
Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου : «Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης του έργου : «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή ταφικού τύμβου του Δήμου Κυπρίνου»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Πάλλη»  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση πάρκου και παιδικής χαράς στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας στα Ο.Τ. 370Α, 534Α και 535Α »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση καναλιού Δ.Δ. Νέας Βύσσας»  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων του Δήμου»  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Παιδική Χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Δ. Ορεστιάδας»  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Γηπέδου Στέρνας και περιβάλλοντος χώρου»  
Κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση κτιρίων σε έργο που εκτελεί ο Δήμος Ορεστιάδας.
Προβλήματα κατασκευής του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Καστανεών , Ριζίων και Στέρνας»
Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2014.
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014. 
Επικύρωση πρακτικών διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό συλλογικών οργάνων της διοίκησης
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση θέσεων επαναχρησιμοποίησης στέρεων αποβλήτων από εκσκαφές (χώματα) και αποξέσεις ασφαλτοτάπητα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Κόμαρα – Ελιάς της Περιφερειακής Ενότητας
Έγκριση αίτησης παραίτησης από αγροτεμάχια
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμάχιων της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας με δημοπρασία.
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμάχιων της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας με δημοπρασία.
Διαγραφές- διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Κέντρου Taekwondo Ορεστιάδας.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Ορεστιάδας.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Πύργου. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Καστανεών.
Έγκριση εκπροσώπησης Δήμου Ορεστιάδας στο Δήμο Siegburg στα πλαίσια της εικοσαετούς αδελφοποίησης των ανωτέρω Δήμων.
Συναίνεση για εκμίσθωση οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Πτελέας Συναίνεση για εκμίσθωση οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου