Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή.

Η πρώτη συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας πραγματοποιείται την Πέμπτη 03-02-2011 στις 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου .Θα συζητήσουν 12 θέματα που απασχολούν την Επιτροπή  ,επισημαίνουμε:
Την έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για το έργο ΣΔΙΤ  του Δήμου  « Μελέτη –κατασκευή –αυτοχρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία της πόλης μας.
Τον οικονομικό έλεγχο του μήνα Δεκεμβρίου 2010.
Την εκλογή αντιπροέδρου της οικονομικής επιτροπής.
Τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του  αναψυκτηρίου πάρκου Οινόης κα

Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης


Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου καθώς και της πολλαπλής συμμόρφωσης σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο κανονισμό 65/2011. Ο νέος κανονισμός απλοποιεί προγενέστερα νομοθετήματα και εισάγει αυστηρότερους ελέγχους για το ΟΣΔΕ και την πολλαπλή συμμόρφωση, αντικαθιστώντας τον κανονισμό 1975/2006.
Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, «Κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί πλήρως ή εν μέρει οποιαδήποτε στιγμή. Η απόδειξη της ανάκλησης αυτής καταχωρίζεται από την αρμόδια αρχή.»
Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για παρατυπίες στα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και στη συνέχεια ο εν λόγω επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα που αφορούν οι παρατυπίες. Οι ανακλήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν την υποβολή των σχετικών εγγράφων ή τμημάτων τους.
Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, όπως αναφέρεται, αυτοί μπορούν να προαναγγελθούν. Ωστόσο, η προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Ωστόσο, για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν μέτρα για ζώα, η προαναγγελία δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.
Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από ένα δικαιούχο ή τρίτο μέρος και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των πραγματοποιούμενων ελεγκτικών εργασιών, των αποτελεσμάτων των εξακριβώσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων.
Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν, όταν είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, διασταυρωτικούς ελέγχους, μεταξύ άλλων και με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Οι διασταυρωτικοί αυτοί έλεγχοι αφορούν τουλάχιστον τα αγροτεμάχια και το ζωικό κεφάλαιο που καλύπτονται από το μέτρο στήριξης, ώστε να αποφεύγεται η αχρεώστητη καταβολή ενίσχυσης.
Εάν οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν σημαντικές παρατυπίες για συγκεκριμένο μέτρο ή σε μια περιφέρεια ή τμήμα περιφέρειας, η αρμόδια αρχή αυξάνει καταλλήλως τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και αυξάνει καταλλήλως το ποσοστό των δικαιούχων που θα υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος
Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις απορρίπτονται εάν οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί τους εμποδίζουν τη διενέργεια των ελέγχων. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής, ο γεωργός επιστρέφει το σχετικό ποσό, προσαυξημένο κατά τους τόκους. Επίσης ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους καλύπτει τουλάχιστον 5 % όλων των δικαιούχων.
Εάν, για ένα συγκεκριμένο έτος, ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλες τις γεωργικές εκτάσεις και η διαφορά μεταξύ της συνολικής γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής, αφενός, και της δηλωθείσας έκτασης συν τη συνολική έκταση των αγροτεμαχίων που δεν δηλώθηκαν, αφετέρου, υπερβαίνει το 3 % της δηλωθείσας έκτασης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για μέτρα με βάση την έκταση που είναι καταβλητέες στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται σε ποσοστό μέχρι 3 %, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η υπό εξέταση ενέργεια αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου μέτρου για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο.

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Για τους Δήμους


Οδηγίες για τη συγχώνευση και κατάργηση των 6.000 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων στους δήμους και τις περιφέρειες, που θα συρρικνωθούν σε 1.500-1.700 νέους οργανισμούς, περιλαμβάνουν δύο εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτερικών. Η διαδικασία των συγχωνεύσεων που προβλέπεται από τον νόμο του «Καλλικράτη» (3852/2010), θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Οι συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των Δήμων  έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αφορούν το σύνολο των ΟΤΑ. Σε κάθε δήμο, μετά τις συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων, θα παραμείνουν δύο νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Το ένα ΝΠΔΔ θα συσταθεί για τους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας και το άλλο για τους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Εάν υπάρχει κοινωφελής επιχείρηση, τότε μπορεί να συνυπάρχει με ένα ΝΠΔΔ με το οποίο θα μοιράζεται τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες.
Δύο σχολικές επιτροπές: μία για την Πρωτοβάθμια και μία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μία δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα.
Μία δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Μία ανώνυμη εταιρεία. Μία επιχείρηση ειδικού σκοπού για τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους.
Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων και συγχωνευόμενων οργανισμών θα τοποθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο, σε οργανικές θέσεις στους νέους οργανισμούς που θα εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο.
Το πλεονάζον μόνιμο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε κενές θέσεις, αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας, στις υπηρεσίες του δήμου.
Από το σύνολο των περίπου 40.000 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων αναμένεται να μετακινηθούν στους νέους οργανισμούς ή στους δήμους -αν κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό- περίπου 30.000 εργαζόμενοι. Οι 8.000 συμβασιούχοι που απασχολούνται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να εργάζονται στα νέα νομικά πρόσωπα μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους.
 Οι μετακινήσεις προσωπικού και η μείωση των διοικητικών συμβουλίων αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές εξοικονομήσεις στους ΟΤΑ αφού τα 10.000 αμειβόμενα μέλη διοικητικών συμβουλίων θα μειωθούν σε περίπου 3.500.

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Αλλαγές στους αγροτικούς συνεταιρισμούς φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.

Προβλέπει τρεις νέες μορφές συνεταιριστικής δράσης:
Τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (ΑΣΟ),
τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας ΑΕ-ΕΠΕ και
 τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) σύμφωνα με το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.
Θα καταχωρούνται στο εθνικό Μητρώο συλλογικών αγροτικών οργανώσεων.
Όσοι είναι μη ενεργοί, δηλαδή δεν έχουν τζίρο, για δύο εταιρικές χρήσεις θα διαγράφονται από το μητρώο και θα οδηγούνται σε εκκαθάριση.
 
Παράλληλα, ιδρύεται εποπτική Αρχή που θα αξιολογεί, θα εποπτεύει και θα ελέγχει τους συνεταιρισμούς σε ετήσια βάση.

Βάσει του νομοσχεδίου θα μπορούν να ιδρύονται και μη κερδοσκοπικές εταιρείες για την προώθηση των προϊόντων. Προβλέπεται συμβολαιακή γεωργία. Το συμβόλαιο θα αποτελεί γραπτή σύμβαση και θα περιλαμβάνει το είδος, τον όγκο των προϊόντων την τιμή, τους χρόνους και τα σημεία παράδοσης τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του παραγωγού κ.λπ.
 
Όσον αφορά στην ΠΑΣΕΓΕΣ, τη διοίκηση θα εκλέγουν οι οργανώσεις που μετέχουν στο μητρώο, με καθολική ψηφοφορία των παραγωγών σε κάθε αυτοδιοικητική περιφέρεια.

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Έκθεση της επιτροπής γεωργίας

Να μη θέτει τα συμφέροντα της βιομηχανίας πάνω από αυτά της ευρωπαϊκής γεωργίας όταν διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες ζητούν από την Κομισιόν οι  ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας σε έκθεσή τους. Σύμφωνα με την έκθεση, η Κομισιόν δεν πρέπει να προβαίνει σε καμία πρόταση που υπονομεύει το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής όταν διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.
Η έκθεση η οποία εγκρίθηκε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Γεωργίας, επικρίνει την Κομισιόν για «υπερβολική γενναιοδωρία» προς τις άλλες χώρες, χωρίς να εξασφαλίζει ανάλογα ανταλλάγματα. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να υιοθετήσει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία ανάμεσα στην εγχώρια παραγωγή και τις εισαγωγές, και τις επιπτώσεις για τον κάθε κλάδο της γεωργίας.
Η Επιτροπή Γεωργίας ζητεί οι υψηλές κοινοτικές προδιαγραφές για το περιβάλλον, την μεταχείριση των ζώων και την υγεία να εφαρμόζονται και στις εισαγωγές, ώστε να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός και η προστασία των καταναλωτών Τονίζεται η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και για ελέγχους των μεθόδων παραγωγής των χωρών που εξάγουν προϊόντα τους στην Ε.Ε.  Στην έκθεση  αναφέρεται  ακόμη
Η ΕΕ παραμένει  ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως (20% περίπου των παγκόσμιων εισαγωγών), καθώς και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες (με εισαγωγές υψηλότερες των αντιστοίχων στις  ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Ν. Ζηλανδία, τον Καναδά και την Αυστραλία από κοινού). Το μερίδιο της EE στις παγκόσμιες γεωργικές εξαγωγές συρρικνώνεται.
Η ΕΕ σε διάστημα τριών ετών έχει μεταβληθεί από δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης σε δεύτερο μεγαλύτερο "καθαρό" εισαγωγέα, με δυσμενέστατες τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ ζάχαρης (κλείσιμο 83 εργοστασίων σε σύνολο 189 στην ΕΕ-27, απώλεια 16.500 άμεσων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, παύση της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για περίπου 140.000 αγρότες). Οι πρόσφατες παραχωρήσεις που ανέλαβε η Κομισιόν έναντι τρίτων χωρών καθιστούν ακόμη πιο προβληματικό τον ευρωπαϊκό τομέα της παραγωγής ζάχαρης.
Οι παραγωγοί της ΕΕ ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής,  ασφάλειας και αειφόρου παραγωγής. Τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η προστασία των ευρωπαίων πολιτών και αφετέρου ισότιμοι όροι ανταγωνισμού υπέρ των γεωργών της ΕΕ.
Η εμπορική πολιτική δεν πρέπει να υπονομεύει τη δυναμική του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Αντίθετα, η εμπορική πολιτική και η γεωργική πολιτική μπορούν και πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται. 

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Αυστηρότεροι έλεγχοι

Οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από το σκάνδαλο που ξέσπασε στη Γερμανία, ανέφεραν ότι «οι εταιρείες που παράγουν ζωοτροφές θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η καρκινογόνα ουσία διοξίνη δεν θα εισχωρήσει στην τροφική αλυσίδα».
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Γεωργίας ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυστηρότερους ελέγχους στις εταιρείες που παράγουν ζωοτροφές.
Οι μελλοντικοί κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ζωοτροφές και τα βιομηχανικά λίπη διαχωρίζονται αυστηρά, ενώ θα πρέπει ακόμη να δημιουργηθούν καλύτερα συστήματα προειδοποίησης μεταξύ των κρατών- μελών.
Η Κομισιόν αναμένεται να πραγματοποιήσει τις προτάσεις της μέσα στις επόμενες εβδομάδες.


Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Διαδικτυακή υποβολή ενίσχυσης

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοινώνουν από σήμερα την έναρξη της λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς μεταβολές στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του προηγούμενου έτους 2010.
Σύντομα η εφαρμογή θα επεκταθεί για να επιτρέπει την διαδικτυακή υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 με μεταβολές αλφαριθμητικών στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης προηγούμενου έτους 2010. Θα υπάρξει σύντομα νέα ανακοίνωση μόλις θα είναι δυνατή και η υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 με μεταβολή αλφαριθμητικών στοιχείων.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Ξανά στους δρόμους

Τις μηχανές των τρακτέρ τους ζεσταίνουν οι αγρότες και ετοιμάζονται να τα βγάλουν ξανά στους δρόμους . Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα τους κλείσουν. Απεναντίας, θα τους ανοίξουν διάπλατα για να μπορεί να περνά ελεύθερα ο πολίτης! 
Σύμφωνα με πληροφορίες, αγροτοσυνδικαλιστές από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε καταλήψεις στους σταθμούς διοδίων, ώστε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών τους να διέρχονται ελεύθερα τα αυτοκίνητα.
Αυτό όχι μόνο θα αποτρέψει τη γνωστή διαμάχη των αγροτών με τους φορτηγατζήδες, αλλά θα αναγκάσει ,σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους  και το λεγόμενο «μεγάλο κεφάλαιο» που εκμεταλλεύεται τα διόδια να πιέσει με τη σειρά του την πολιτεία  να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, για να σταματήσει την αφαίμαξη των εσόδων του.

Σχέδια βελτίωσης


Τα τελευταία χρήματα που είχαν εισπράξει οι γεωργοί της περιοχής μας από σχέδια βελτίωσης ήταν το 2002-2003. Ήδη έχει  δημοσιευτεί  νέα  προκήρυξη  για τα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού 285 εκατ. ευρώ, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 18 Φεβρουαρίου ως 18 Απριλίου. 
Το Μέτρο 121 για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 40 - 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας
Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, γεωργοί σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί. Η δαπάνη κατανέμεται στους δικαιούχους ως εξής: 
50 εκατ. ευρώ σε νέους γεωργούς του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013,
135 εκατ. ευρώ σε γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, που το έτος 2009 ενεργοποίησαν εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό,
100 εκατ. ευρώ σε λοιπούς γεωργούς.
Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.


Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Για το ΔΣ της 18-01-11 του Δ.Ορεστιάδας


Μιζέρια μοιράστηκε από μέρους του Δημάρχου ,στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας. Θα διαχειριστούμε « την απόλυτη μιζέρια » τόνισε σε μια προσπάθεια  περιορισμού των προσδοκιών των δημοτών μας από το ξεκίνημα κιόλας της νέας δημαρχιακής του θητείας. Καμιά πρόταση ,σκέψη ελπιδοφόρα για το μέλλον και την προοπτική του τόπου  μας, αλλά εξέφρασε την άποψη πως η λέξη απόγνωση θα κυριαρχεί πλέον παντού.  Λησμονεί όμως πως το περιβάλλον της απόγνωσης δημιουργείται στους δημότες μας από  τις  ενέργειες και τις παραλήψεις  της δημοτικής αρχής. Εκτός προγράμματος ο Δήμος μας από το «βοήθεια στο σπίτι», τον Δεκέμβρη του 2010 από λάθη και παραλήψεις τους που είχαν και οικονομικό  κόστος και τώρα εσπευσμένα  τρέχουν να προλάβουν την διασφάλιση  συνέχισης  του προγράμματος. 
Ακόμη η πρόταση του Δημάρχου για την  διατήρηση του ΔΑΚΟ ( Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας )   με αποκλειστική αρμοδιότητα τον αθλητισμό και τις αθλητικές υποδομές ,ως αυτοτελούς  νομικού προσώπου  απορρίφτηκε από το ΔΣ μια  και δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 22 ψήφων που απαιτεί. Δεν είχε δυστυχώς η δημοτική αρχή μια αιτιολογημένη πρόταση  διατήρησης του ΔΑΚΟ αλλά όπως φάνηκε κρυβόταν άλλα τερτίπια διανομής εξουσίας.
 Για τις  15 Φεβρουαρίου ορίστηκε η δημοπράτηση του έργου προσθήκης ορόφου στο 1ο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 940.000 ευρώ. Στην  πρώτη δημοπρασία δεν υπήρχαν προσφορές λόγω της αποχής  από τις δημοπρασίες δημοσίων έργων των εργοληπτικών εταιρειών, που είχε αποφασίσει το Τ. Ε. Ε. Κι όμως σε απόσταση αναπνοής υπάρχουν τα δημοτικά σχολεία Πύργου ,Λεπτής Θουρίου ,Σάκκου που είναι άδεια ,αργοπεθαίνουν. Μήπως θα  ήταν φρόνιμο να εμπλουτίσουμε να ενισχύσουμε λίγο τα περιφερειακά σχολεία ,να μείνουν τα παιδιά εκεί  και να μη στοιβάζονται σε προσθήκες αιθουσών ,ανέγερση νέων ορόφων !!   Τα υπόλοιπα θέμα  που απασχόλησαν το ΔΣ  ψηφίστηκαν ομόφωνα εκτός από δύο που αποσύρθηκαν και αφορούσαν εντάξεις έργων αγροτικής οδοποιίας στο δήμο Τριγώνου.Από την συνεδρίαση του ΔΣ Ορεστιάδας

Τέσσερις προτάσεις , κατέθεσε ο δημοτικός  σύμβουλος της «Λαικής Συσπείρωσης» στην συνεδρίαση της 18-01-2011 του Δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας. Πρότεινε την  απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των ανέργων ,φτωχών  και συνταξιούχων του Δήμου μας ,την μείωση κατά 30% των τιμολογίων της ΔΕΥΑΟ και την διασφάλιση της εργασίας  στους συμβασιούχους  του Δήμου. Επίσης κατέθεσε  πρόταση  σχετικά με την κατάργηση κάθε είδους πληρωμής στους παιδικούς σταθμούς ,των γονιών που στέλνουν τα παιδιά τους στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. 
Δεν ολοκλήρωσε  όμως τις προτάσεις του  μετά από παρέμβαση του Προέδρου του ΔΣ ,γιατί…εξαντλήθηκε ο χρόνος  της  τοποθέτηση του ,σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ. 
Πάντοτε η εξουσία έχει την δικαιολογία ,τους λόγους της είτε επιλεκτικά ,είτε μεθοδικά να ανακαλεί ,να διακόπτει ,να αφαιρεί το λόγο όποτε θέλει ,και όπως θέλει από τους δημοτικούς συμβούλους. Παλιά τερτίπια δοκιμασμένα και αποτελεσματικά !!!   

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Συνεδρίαση ΔΣ Ορεστιάδας

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Ορεστιάδας πραγματοποιείται  σήμερα Τρίτη 18-01-2011  στις 6 το απόγευμα. Συμμετέχουν  33 πλέον Δημοτικοί Σύμβουλοι  που καλούνται να συζητήσουν 45 θέματα που απασχολούν το Δήμο αυτή την περίοδο ,στο ξεκίνημα της θητείας τους. Επισημαίνουμε:
  •  την λήψη αποφάσεων σε θέματα αγροτικής οδοποιίας στον πρώην Δήμο τριγώνου ,
  • πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής έργων ,
  • αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΔ Πενταλόφου,
  • συνέχιση προγραμμάτων βοήθεια στο σπίτι  και μονάδας κοινωνικής μέριμνας,
  • συγκρότηση   διαφόρων επιτροπών  για παραλαβές έργων ,εργασιών ,επίλυσης φορολογικών υποθέσεων  και
  • διάφορα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας του Δήμου

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Τα αιτήματα της ΚΕΔΚΕ

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η ΚΕΔΚΕ τονίζει πως η πολιτεία  οφείλει  να διασφαλίσει την ελάχιστη λειτουργική αυτάρκεια των νέων δήμων και πως δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω  μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011
Ειδικότερα η ΚΕΔΚΕ επικεντρώνει τη συζήτηση στα εξής ζητήματα.
Να ξεκαθαριστεί το τοπίο των υποχρεώσεων και των οφειλών για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010, με την έκδοση της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η έκδοση της αντίστοιχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το 2011, με την οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται το ελάχιστο πραγματικό  κόστος των ανελαστικών και λειτουργικών δαπανών των νέων ΟΤΑ καθώς και το κόστος άσκησης των νέων μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων, για τις οποίες ζητούν να κοστολογηθούν επακριβώς.
Να καταβληθεί μέσα στο Γενάρη, η προβλεπόμενη από το νόμο, τρίτη δόση παρακρατηθέντων πόρων της Αυτοδιοίκησης, ύψους 214 εκ. ευρώ.
Για το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ», πως δεν έχει εκδοθεί ακόμη το Προεδρικό διάταγμα. Επίσης αναμένει μεταξύ των άλλων να διευκρινιστούν και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης του σκέλους του προγράμματος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, για την οποία η ΚΕΔΚΕ θεωρεί πως πρέπει να είναι ισόρροπη, κατ΄ έτος και από τα δύο μέρη και να κατοχυρωθεί θεσμικά.  Επίσης για τα εκκρεμή έργα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» η πρόταση της  ΚΕΔΚΕ  είναι  να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Ενεργοί αγρότες


Συζητήσεις ,διαβουλεύσεις   παρατηρούνται τελευταία για την νέα ΚΑΠ  που θα ισχύσει για μετά το 2013. Εστιάζονται κυρίως σε θέματα επιδοτήσεων ,ποιότητα αγροτικών προϊόντων , ιχνηλασιμότητα  ,προστασία του περιβάλλοντος , προώθηση των συμβάσεων ,προϊόντα με προστατευμένη ονομασία κα. Εκείνο που διαφαίνεται  στις άμεσες ενισχύσεις είναι πως βαδίζουμε σε ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι χώρες που έπαιρναν πολλά από την ΚΑΠ θα παίρνουν πλέον λιγότερα και εκείνες που έπαιρναν λίγα θα παίρνουν  περισσότερα. Οι κατανομές αυτές θα γίνουν γνωστές το καλοκαίρι του 2011 ,όταν πια θα έχει  επικυρωθεί η αγροτική πολιτική της ΕΕ μέχρι το 2020. 
Μια σημαντική αλλαγή  που κυοφορείται είναι πως τις  επιδοτήσεις ,θα τις παίρνουν μόνο οι ενεργοί αγρότες .Μια καινούργια έννοια εισάγεται πλέον , των ενεργών αγροτών. Το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ίσως να μη έχει καμιά έννοια πλέον σταδιακά. Οι νέοι αγρότες θα εντάσσονται στους ενεργούς ; Τώρα  οι επιδοτήσεις που θα παίρνουν μόνο οι ενεργοί αγρότες , φαίνεται πως τεμαχίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:  Ένα ελάχιστο ποσό επιδότησης / στρέμμα  που θα λαμβάνουν όλοι εκείνοι που έχουν αγροτικές επιδοτήσεις  είτε παράγουν είτε όχι.  Ένα δεύτερο κομμάτι προβλέπει ως δικαιούχους εκείνους που παράγουν προϊόντα που προσφέρουν στο περιβάλλον ή συμβάλλουν με τη γεωργική τους εκμετάλλευση στη βελτίωσή του. Ένα τρίτο κομμάτι θα  αφορά ειδικές κατηγορίες όπου η αγροτική παραγωγή αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα όπως οι ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Το τέταρτο θα δίνεται με βάση τα στρέμματα παραγωγής ή τον αριθμό των ζώων και θα είναι συνδεδεμένο κατά έναν τρόπο με την παραγωγή.  
"Κλειδί" για τις επιδοτήσεις στο μέλλον λοιπόν θα διαδραματίσει η έννοια του ενεργού αγρότη την οποία εισάγει ως κριτήριο χορήγησης η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ,χωρίς να καθορίζει καθαρά την έννοια του. Το θέμα αυτό είναι κρίσιμης σημασίας για την αγροτική οικονομία της χώρας μας , καθώς ο μικρός κλήρος και ο κατακερματισμός των ιδιοκτησιών μπορεί να αφήσει απέξω έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικροκαλλιεργητών που συμπληρώνουν το εισόδημά τους τώρα ασχολούμενοι παράλληλα με την οικοδομή, το μεροκάματο, τον τουρισμό κ.α

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Για τον συμπαραστάτη του δημότη

Με απόφαση του ΔΣ ,στους Δήμους με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους θεσμοθετείται ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Η θέση καταλαμβάνεται μετά από προκήρυξη  που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι Δημότης ,πρόσωπο με γνώσεις ,κύρος και εμπειρία σε θέματα εξυπηρέτησης ,προώθησης προβλημάτων  ,ελέγχου της διοικητικής Δημοτικής Αυτοδιοίκησης. Για την θέση αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες στο προεδρείο του ΔΣ . 
Πρόθεση του νομοθέτη είναι να επιλεγεί με αυξημένη πλειοψηφία ο συμπαραστάτης του Δημότη ,με στόχο να διασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και να επιλεγεί πρόσωπο με ικανότητες για το νέο αυτό θεσμό. Δεν μπορεί να επιλεγεί ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αιρετός του δήμου ή της περιφέρειας ή βουλευτής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον μπορεί να επιλεγεί και πρόσωπο που είναι δημότης άλλου δήμου. Η θητεία του ακολουθεί την θητεία των δημοτικών συμβούλων. Σύμφωνα και πάλι με τον νομοθέτη πρόκειται για νέο θεσμό εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών ,επιχειρήσεων και ΟΤΑ για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ελέγχει  και διασφαλίζει την αμεροληψία των δημοτικών αρχών ,την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων ,καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από την συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. 
Εκτίμηση είναι πως  με την ενεργό βοήθεια του συμπαραστάτη του δημότη θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες ,όπως προσφυγές σε ελεγκτικούς μηχανισμούς ,δικαιοσύνη ,μια και  πολλά προβλήματα κακοδιοίκησης θα επιλύονται. Με τον τρόπο αυτό η ταλαιπωρία των πολιτών θα περιοριστεί   και  η εξοικονόμηση διαδικασιών ,πόρων ,χρόνου ,χρήματος θα  είναι σημαντική. Ο συμπαραστάτης του δήμου θα υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου ,θα δέχεται καταγγελίες των πολιτών και των επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών του προσώπων και θα απαντά και γραπτώς ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους σε χρονικό διάστημα 30 ημερών. Η διαδικασία επιλογής  του συμπαραστάτη  οφείλει να ολοκληρωθεί   σύμφωνα με το νόμο μέχρι  τις 28 -2-11. 
Ακόμη ένας νέος θεσμός λοιπόν στην  εξυπηρέτηση του πολίτη ανθίζει με στόχο την διαφάνεια ,την αλήθεια ,την συμπαράσταση στο πολίτη. Ένας θεσμός που με την ολοκλήρωση του και την πολιτική βούληση των δημοτικών αρχών  σίγουρα θα προσφέρει. Αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα ώστε ο πολίτης να νιώσει ότι  ο δήμος είναι ένα δικό του σπίτι  που νοιάζονται για αυτόν. 
Τώρα αν μια από τις  αρμοδιότητες του ήταν και η παρακολούθηση τουλάχιστον ή γιατί όχι και ο έλεγχος της οικονομικής κακοδιαχείρισης που χαρακτηρίζει δυστυχώς  τους δήμους  θα ήταν ένα πιο σημαντικό λιθαράκι,   σε αυτό που λέμε διαφάνεια  ,αξιοπιστία , ορθολογική χρήση, εμπιστοσύνη  των πολιτών  στους θεσμούς ,την δημοτική αυτοδιοίκηση.

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Βιοκαύσιμα

Όπως τονίσαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας ενώ οι τιμές του ηλίανθου και της ελαιοκράμβης  διεθνώς είναι υψηλές ,εδώ στην χώρα μας , ήδη  τα συμβόλαια καλλιέργειας ηλίανθου για τη νέα χρονιά αναμένεται να είναι σημαντικά περιορισμένα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και με τιμές παραγωγού μειωμένες μέχρι και 25%. Να σημειωθεί ότι από τα 35- 38 ευρώ/ tn  που ήταν η τιμή του ηλίανθου στα συμβόλαια της περασμένης χρονιάς, σήμερα οι τιμές που προτείνονται δεν υπερβαίνουν τα 31 ευρώ / tn.
Στην ιδιότυπη αυτή πολιτική των εγχώριων διυλιστηρίων σε ότι αφορά τα βιοκαύσιμα και στην απουσία οργανωτικών δομών και ελεγκτικών μηχανισμών για τον συγκεκριμένο κλάδο, «σκοντάφτει» η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών στη χώρα μας, με την ελαιοκράμβη και τον ηλίανθο να δέχονται ήδη τα πρώτα «χτυπήματα» κάτω από τη ζώνη.  Έτσι, ενώ οι διεθνείς τιμές των ελαιούχων σπόρων σπάνε ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων, στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις παραγωγής βιοντίζελ «καλλιεργούν» συστηματικά το έδαφος για τη δραστική μείωση των τιμών παραγωγού, εξέλιξη η οποία επαναφέρει την ανασφάλεια στο συγκεκριμένο κλάδο.
Το θέμα απασχόλησε σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον υφυπουργό Γιάννη Κουτσούκο και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των καλλιεργητών (πανελλαδικό), εκπρόσωποι των μεταποιητικών μονάδων παραγωγής βιοντίζελ και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου.
Από την πλευρά των βιομηχάνων εκφράσθηκαν διαμαρτυρίες για την «ιδιότυπη» πολιτική των διυλιστηρίων τα οποία, όπως είπαν, αφενός δεν εφαρμόζουν κατά γράμμα τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση βιοκαυσίμων, αφετέρου προβαίνουν σε αθρόες εισαγωγές πρώτης ύλης καταπατώντας τις συμβάσεις τους με τις εγχώριες μονάδες παραγωγής βιοντίζελ. Αν σ’ αυτά προστεθεί και η σοβαρή μείωση της κατανάλωσης καυσίμων -λόγω κρίσης- το αποτέλεσμα είναι οι εγχώριες βιομηχανίες να μην μπορούν να διαθέσουν την παραγωγή της προηγούμενης χρονιάς και να είναι φορτωμένες με αποθέματα.
Την ίδια στιγμή, οι οργανωτικά φάλτσα σε σχέση με τα συμβόλαια καλλιέργειας ενεργειακών φυτών και τις κατανομές της εθνικής ποσόστωσης παραγωγής βιοντίζελ στη βιομηχανία, επιδρούν καταλυτικά στον προγραμματισμό του κλάδου και τη λειτουργία της αγοράς.

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΓΑ


Με το νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ. Α΄/160/ 20.9.2010) καταργείται από 1.1.2011 η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώτος Φ.Π.Α. Επίσης καταργείται και η απόδοση του 3% της αξίας των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που αποδίδουν στην αρμόδια ΔΟΥ, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.
 Κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι ο χρόνος παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου. Έτσι από την 1.1.2011 οι συνεταιρισμοί, οι έμποροι και οι λοιποί επιτηδευματίες που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. οφείλουν να μην παρακρατούν την προβλεπόμενη από το άρθρο 5α του νόμου 1790/88  εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) και να αποδίδουν στους παραγωγούς το σύνολο της αξίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς,  υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό παραστατικό μεταφοράς ή παράδοσης του αγροτικού προϊόντος έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2011. 
 Οι αγρότες που διαθέτουν άδεια πώλησης των προϊόντων τους στις λαϊκές αγορές από 1.1.2011 δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
 Όλοι οι  αγρότες της χώρας, ανεξάρτητα από τη φορολογική τους μεταχείριση ή τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους, από το έτος 2011 και στο εξής θα καταβάλλουν την εισφορά τους απευθείας στον ΕΛΓΑ, σε λογαριασμό που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό. Η καταβολή θα γίνεται είτε τοις μετρητοίς  είτε με εκχώρηση απαιτήσεών τους από το δημόσιο, όπως η επιστροφή Φ.Π.Α. η ενιαία ενίσχυση, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κ.λ.π.  
 Το ύψος της εισφοράς κάθε παραγωγού θα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται από τον ίδιο στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, που υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο μαζί με την αίτηση για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων (δήλωση ΟΣΔΕ).

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Για το ηλιόσπορο

Η διαδικασία με την οποία οι Ελληνικές εταιρείες λαμβάνουν την ποσόστωση –κατανομή – για να παράξουν βιοντήζελ και να το διαθέσουν στην Ελληνική αγορά περιγράφεται από το άρθρο 22 του νόμου 3769 /2009. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαδικασία αυτή έχουν οι συμβάσεις Ελληνικών ενεργειακών καλλιεργειών ,ηλιόσπορο ,ελαιοκράμβη κ.α. 
Ορισμένες εταιρείες ήδη μέσου των αντιπροσώπων τους πιέζουν  στην κατεύθυνση της υπογραφής συμβάσεων με τους καλλιεργητές ενεργειακών φυτών. Αυτό γίνεται για να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα στρέμματα ,ώστε αργότερα με την προσκόμιση των εξοφλημένων τιμολογίων αγοράς ελαιούχων σπόρων στο Υπουργείο να λάβουν την αντίστοιχη ποσόστωση παραγωγής βιοντήζελ. Κριτήριο δηλ  της κατανομής των δικαιωμάτων παραγωγής βιοντήζελ αποτελεί το τιμολόγιο αγοράς ελαιούχων σπόρων και όχι αόριστα τα στρέμματα.   
Οι τιμές που πλήρωσαν φέτος οι εταιρείες για το ηλιόσπορο ήταν 37 λεπτά  όταν οι διεθνείς τιμές τώρα  αγγίζουν  τα 50 λεπτά. Επίσης να μη λησμονούμε και την επιδότηση που λαμβάνουν οι εταιρείες παραγωγής βιοντήζελ  και όχι  ο αγρότης. 
Εκείνο που χρειάζεται  είναι να τηρούν στάση αναμονής και διεκδίκησης καλύτερων τιμών παραγωγού  οι καλλιεργητές  ηλιόσπορου. Δεν χρειάζεται να τρέχουν για να υπογράψουν συμβάσεις από τον Χειμώνα ακόμη. 
Οι συμβάσεις ηλίανθου μπορούν να υπογραφούν και την τελευταία ημέρα πριν την κατάθεση της ετήσιας δήλωσης καλλιέργειας ώστε να επιδιώξουν με την βοήθεια των οργανώσεων τους πιο ικανοποιητικές τιμές. Τώρα ποιες  είναι εκείνες οι οργανώσεις των αγροτών  που θα διεκδικήσουν πράγματι καλύτερες τιμές παραγωγού είναι ένα πρόβλημα !!!  

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Καινοτομία του Καλλικράτη

Μια από τις καινοτομίες του Καλλικράτη στους νέους Δήμους είναι η  Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης. Η επιτροπή αυτή θα συγκροτηθεί άμεσα ,εκτιμούμε στο επόμενο ίσως κιόλας Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο μας ,το Δήμο Ορεστιάδας. Πρόκειται για ένα όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες ,σίγουρα όμως μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο εμπλουτισμού προτάσεων και δημιουργικών σκέψεων  για το Δήμο.   
Αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως :
Εμπορικούς ,επαγγελματικούς  ,επιστημονικούς   συλλόγους
Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
Εργαζομένων στο Δήμο και στα νομικά του πρόσωπα
Ενώσεις συλλόγων γονέων
Αθλητικούς ,πολιτιστικούς φορείς
Εθελοντικές οργανώσεις ,κινήσεις πολιτών
Άλλες οργανώσεις και φορείς του Δήμου
Τοπικά συμβούλια νέων
Δημότες.
Για την συγκρότηση του οργάνου καλούνται αρχικά οι φορείς που θα επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό. Η δημοτική αυτή επιτροπή διαβούλευσης  συνεδριάζει δημόσια με  πρόσκληση του Προέδρου της κτλ κάθε τρεις μήνες και υποχρεωτικά πριν την κατάρτιση  των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου.
Γνωμοδοτεί στο ΔΣ  σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα ,τα προγράμματα δράσης του Δήμου ,  το τεχνικό ,το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Επίσης γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το ΔΣ ή τον Δήμαρχο. Διατυπώνει θέσεις για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου ,για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν το ΔΣ. Ακόμη μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις για αποφάσεις που εκδίδονται με το άρθρο 79 του ΚΔΚ.
Αν και είναι προαιρετικό συνιστάται από το ΔΣ η ψήφιση σχετικού κανονισμού διαβούλευσης  με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα προβλήματα  της λειτουργία αυτού του οργάνου. 
Μια επιτροπή που ουσιαστικά αγκαλιάζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία  με στόχο να συμμετέχει δημιουργικά με προτάσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο το πολίτη ,τον Δημότη και το μέλλον του. Αρκεί φυσικά να μη εκφυλιστεί από τους διοικούντες και καταντήσει μια από τις χιλιάδες επιτροπές που έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν χωρίς νόημα και αποτέλεσμα. Άλλωστε είναι γνωστή η ρήση στο Δήμαρχο ή το  ΔΣ παλαιότερα «ότι δεν θέλεις να λύσεις το προωθείς σε μια επιτροπή για να λιμνάζει».      
  

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Τεχνικό πρόγραμμα Δήμων

Σωρεία αποφάσεων που αφορούν την λειτουργία των νέων Δήμων είναι πλέον σε εφαρμογή. Έτσι στην σύνταξη του  Τεχνικού προγράμματος των Καλλικρατικών Δήμων ,που θα φέρουν για ψήφιση στο ΔΣ ,από το σύνολο των πόρων που αφορά τις δαπάνες για τα έργα ,θα διατίθενται σε κάθε δημοτική ενότητα  τουλάχιστον το  80%  των πιστώσεων εκείνων που θα της διατίθεντο ,αν η κατανομή στις δημοτικές ενότητες γινόταν με την βάση τη ΣΑΤΑ που αποδόθηκε και αντιστοιχούσε σε αυτές το 2010. Η βάση του υπολογισμού αυτού ισχύει για τα δύο πρώτα χρόνια. Το υπόλοιπο 20% διατίθεται για έργα που αφορούν το σύνολο του Δήμου .
Το ΔΣ μπορεί με απόφαση του ,με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών να αποφασίζει για αύξηση του ποσοστού του 20% σε 30% και αντίστοιχα μείωση του 80% σε 65% 
Για δαπάνες λοιπών δράσεων ,εκτός από τα λειτουργικά έξοδα ,που είναι εγγεγραμμένα στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης ,τουλάχιστον 50% αυτών επιμερίζεται ανά δημοτική ενότητα για δράσεις ,με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Το υπόλοιπο 50% διατίθεται για το σύνολο του Δήμου.
Το ΔΣ και πάλι με απόφαση του μπορεί να μεταθέτει την εφαρμογή των παραπάνω ελάχιστων ορίων πιστώσεων για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ή το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση των ελάχιστων ποσοστών θα καλύπτεται στη βάση της διετίας. 

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Αμειψισπορά στις καλλιέργειες

Σύμφωνα με τον κανονισμό 73/2009 και την ΚΥΑ 262385/2010  του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης προβλέπεται η εφαρμογή της αμειψισποράς ( εναλλαγή καλλιεργειών στο χωράφι με σκοπό τον εμπλουτισμό της γης με θρεπτικά συστατικά που άλλα φυτά απορροφούν και άλλα αποδίδουν στο έδαφος.)   στις αρόσιμες εκτάσεις. 
Έτσι οι αγρότες  οφείλουν  να καλλιεργούν κάθε χρόνο  τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες στην εκμετάλλευση τους ,χωρίς κανένα περιορισμό για τις εκτάσεις  της κάθε καλλιέργειας. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό για κάθε καλλιέργεια  ,ούτε σε πιο αγροτεμάχιο γίνεται η κάθε καλλιέργεια.  Επίσης έχει την δυνατότητα ,την επιλογή , να επιλέξει την σπορά  μιας μόνο καλλιέργειας  στο 80 % των εκτάσεων του και στο υπόλοιπο 20 % ένα ψυχανθές  ( βίκο ,ρεβίθια ,μπιζέλια ).  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τις αμειψισποράς τα χωράφια με πάνω από 3% οργανική ουσία και οι ορυζώνες. 
Η υποχρέωση της αμειψισποράς  είναι όρος προκειμένου οι αγρότες να λάβουν ολόκληρη την ενιαία ενίσχυση για την καλλιεργητική περίοδο 2010 /2011. 
Χρειάζεται λοιπόν ενημέρωση των αγροτών ,ιδιαίτερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το ζήτημα αυτό των καλλιεργειών ,για να διευκολυνθούν οι αγρότες στην εφαρμογή και να μη κινδυνεύουν με μείωση των επιδοτήσεων  τους από τυχόν παραλείψεις. 
Οι περισσότερες καλλιέργειες στην περιοχή μας είναι οριακές από άποψη εισοδήματος  στην αγροτική οικογένεια ,καλύπτουν δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής  για αυτό το λόγο  χρειάζεται προσοχή στις καλλιέργειες και ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού.