Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης


Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου καθώς και της πολλαπλής συμμόρφωσης σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο κανονισμό 65/2011. Ο νέος κανονισμός απλοποιεί προγενέστερα νομοθετήματα και εισάγει αυστηρότερους ελέγχους για το ΟΣΔΕ και την πολλαπλή συμμόρφωση, αντικαθιστώντας τον κανονισμό 1975/2006.
Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, «Κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί πλήρως ή εν μέρει οποιαδήποτε στιγμή. Η απόδειξη της ανάκλησης αυτής καταχωρίζεται από την αρμόδια αρχή.»
Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για παρατυπίες στα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και στη συνέχεια ο εν λόγω επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα που αφορούν οι παρατυπίες. Οι ανακλήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν την υποβολή των σχετικών εγγράφων ή τμημάτων τους.
Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, όπως αναφέρεται, αυτοί μπορούν να προαναγγελθούν. Ωστόσο, η προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Ωστόσο, για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν μέτρα για ζώα, η προαναγγελία δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.
Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από ένα δικαιούχο ή τρίτο μέρος και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των πραγματοποιούμενων ελεγκτικών εργασιών, των αποτελεσμάτων των εξακριβώσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων.
Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν, όταν είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, διασταυρωτικούς ελέγχους, μεταξύ άλλων και με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Οι διασταυρωτικοί αυτοί έλεγχοι αφορούν τουλάχιστον τα αγροτεμάχια και το ζωικό κεφάλαιο που καλύπτονται από το μέτρο στήριξης, ώστε να αποφεύγεται η αχρεώστητη καταβολή ενίσχυσης.
Εάν οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν σημαντικές παρατυπίες για συγκεκριμένο μέτρο ή σε μια περιφέρεια ή τμήμα περιφέρειας, η αρμόδια αρχή αυξάνει καταλλήλως τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και αυξάνει καταλλήλως το ποσοστό των δικαιούχων που θα υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος
Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις απορρίπτονται εάν οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί τους εμποδίζουν τη διενέργεια των ελέγχων. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής, ο γεωργός επιστρέφει το σχετικό ποσό, προσαυξημένο κατά τους τόκους. Επίσης ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους καλύπτει τουλάχιστον 5 % όλων των δικαιούχων.
Εάν, για ένα συγκεκριμένο έτος, ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλες τις γεωργικές εκτάσεις και η διαφορά μεταξύ της συνολικής γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής, αφενός, και της δηλωθείσας έκτασης συν τη συνολική έκταση των αγροτεμαχίων που δεν δηλώθηκαν, αφετέρου, υπερβαίνει το 3 % της δηλωθείσας έκτασης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για μέτρα με βάση την έκταση που είναι καταβλητέες στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται σε ποσοστό μέχρι 3 %, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η υπό εξέταση ενέργεια αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου μέτρου για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου