Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)
«Νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων»
Οι διαρκείς εξελίξεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, οι νέες τεχνολογίες που δοκιμάζονται στα εργαστήρια και υιοθετούνται στην παραγωγή, ο σχεδιασμός νέων προϊόντων και η βελτίωση των υπηρεσιών στον κλάδο των τροφίμων καθιστούν επιτακτική την διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση τόσο των στελεχών των επιχειρήσεων όσο και των αποφοίτων  ΑΕΙ που κατέχουν σχετικούς προ- ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Περιεχόμενο Προγράμματος
Η πράξη φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό γνώσεων το οποίο αφενός είναι αποτέλεσμα της χρονικής απόστασης από την λήψη του πτυχίου των αποφοίτων και αφετέρου εξαιτίας της ταχύτατης εξέλιξης της έρευνας και της τεχνολογίας στους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης, συντήρησης και εμπορίας των τροφίμων που αποτελούν μια από τις σταθερά ανερχόμενες και σχετικά αλώβητες από την οικονομική κρίση επιστημονικέ, βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες.  
Κατά την υλοποίηση της πράξης, συνολικά 165 απόφοιτοι ανώτατων ιδρυμάτων θα εκπαιδευθούν σε εννέα κύκλους μαθημάτων που θα περιλαμβάνουν 19 μαθησιακές ενότητες. Οι κύκλοι θα πραγματοποιηθούν στην Βόρεια (Ορεστιάδα & Θεσσαλονίκη) όπως και στην Νότια Ελλάδα (Αθήνα) με την συμμετοχή διδασκόντων με υψηλό εκπαιδευτικό προφίλ (μόνιμο διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ & ΑΤΕΙ καθώς και μεταδιδάκτορες με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο). Η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών θα οδηγεί σε λήψη τίτλου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων. Η δράση θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπ όψη κριτήρια αξιοκρατίας, διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης των αποφοίτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενώ μέριμνα έχει ληφθεί και στην υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησής της.
Το ΠΕΓΑ έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
>Συμμετοχή τριών Ανωτάτων Ιδρυμάτων (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και τριών Τμημάτων (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Παν/μιου Αιγαίου και Ινστιτούτο δια βίου Μάθησης ΑΤΕΙΘ).
>Λειτουργία τριών επαναλαμβανόμενων κύκλων μαθημάτων σε τρεις πόλεις – Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα με έναρξη τον Απρίλιο του 2014.
>Διάρκεια κύκλου : Τρείς εβδομάδες
>Δέκα εννέα (19) μαθησιακές ενότητες
>Διδάσκουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και έμπειροι επιστήμονες
>Δεκαεννέα πιστωτικές μονάδες (19 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση.
Όροι Συμμετοχής
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν.
Για τη δήλωση συμμετοχής και έπειτα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η κτήση πτυχίου AEI από Ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ συναφές προς το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες καλό είναι να έχουν επάρκεια  Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 2004 και παλαιότερους καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
Διάρκεια και έναρξη
Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 3 εβδομάδες/κύκλο και συγκεκριμένα:

Ορεστιάδα (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ):
1ος κύκλος 28/4/2014 – 18/5/2014
2ος κύκλος 19/5/2014 – 8/6/2014
3ος κύκλος 9/6/2014 – 15/6/2014

Θεσσαλονίκη (15/9/2014-16/11/2014)
1ος κύκλος 15/9/2014 – 5/10/2014
2ος κύκλος 6/10/2014 – 26/10/2014
3ος κύκλος 27/10/2014 – 16/11/2014

Αθήνα (12/1/2015-15/3/2015)
1ος κύκλος 12/1/2015 – 1/2/2015
2ος κύκλος 2/2/2015 – 22/2/2015
3ος κύκλος 23/2/2015 – 15/3/2015

Πιστοποιητικό - Τίτλος Σπουδών
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογούνται σε κάθε μάθημα με βάση τις εργασίες που έχουν εκπονήσει και την τελική προφορική ή γραπτή εξέταση. Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η παρακολούθηση του 75% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης. Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Το Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος. Ειδικότερα θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.
Επιπρόσθετα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες ΠΜ σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από Πέμπτη 10/04/2014 έως Παρασκευή 25/04/2014.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1.Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας.
2.Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένοι. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3.Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
4.Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας και άλλων δεξιοτήτων (π.χ. χρήση Η/Υ).
5.Προαιρετικά δύναται να προσκομισθούν: Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αρχικά να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα και emails που δίδονται παρακάτω και στην συνέχεια να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη:
«Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΕΓΑ», μέχρι και την 25η Απριλίου 2014 στην παρακάτω διεύθυνση:
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα, Υπ Όψιν Καθηγήτριας Ε. Μπεζιρτζόγλου.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν. Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων ενώ θα ενημερωθούν και οι υπόχρεοι.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, θα διεξαχθεί από τις 28/4/2014 – 18/5/2014 στην Ορεστιάδα (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης).
Ανάλογες προσκλήσεις θα αναδημοσιεύονται πριν την έναρξη νέων κύκλων.
Επικοινωνία - Πληροφορίες
>Για την Ορεστιάδα και τη Θεσσαλονίκη:  κυρία Γκαϊτατζή Ναταλία, τηλ. 25310 73626, κιν. 6945906040 (καθημερινά απόγευμα 5-9μμ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση agaitatzi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου