Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες λόγω των καταλήψεων, η αναπλήρωση προβλέπεται με:
ü     Περικοπή περιπάτων και εκδρομών
ü     Περιορισμό των εργασίμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.
ü     Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
ü     Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους, προστίθενται διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και αξιοποιούνται τα Σάββατα.
ü     Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με την σωρευτική εφαρμογή των παραπάνω και απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του υπουργείου, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
ü     Με την αναπλήρωση πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε μάθημα η κάλυψη τουλάχιστον των 4/5 των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας.
ü     Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να υλοποιηθεί η λειτουργία του, ο διευθυντής συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο ανά δεκαπενθήμερο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την ενδεδειγμένη διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.
Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο διευθυντής πρέπει να συγκαλέσει αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο θα προτείνει στον διευθυντή της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την οριστική διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διανυομένου τριμήνου/τετραμήνου, από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.
Παράλληλα ο διευθυντής της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που το σχολικό συμβούλιο δεν υποβάλει την πρόταση του εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου, ο διευθυντής της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εισηγείται απευθείας τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, χωρίς πρόταση του σχολικού συμβουλίου, ενώ την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου