Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

συνεδριάζει το ΔΣ Ν.Ορεστιάδας....Συνεδριάζει το απόγευμα  στις 07.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ορεστιάδας ,στην αίθουσα συνεδριάσεων ,για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ü     Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Καστανεών, Ριζίων, Στέρνας.»
ü     Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής Οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Ορεστιάδας»
ü     Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή Ταφικού Τύμβου του Δήμου Κυπρίνου»
ü     Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2013.
ü     Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
ü     Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2013.
ü     Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας περιοχής» και ειδικών όρων αυτής
ü     Έγκριση διενέργειας προμηθειών
ü     Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας.»
ü     Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αριθμ. Πρωτ. 774/05-02-2013, με κωδικό 83 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, με τίτλο «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας», π/υ:810.957,45
ü     Τροποποίηση σύμβασης για το έργο «Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση της δράσης 2.1 Publicity of Project Development    (Ενέργειες Δημοσιότητας) του έργου Cross Border Recreation Area of Maritsa River (Svilengrad) And Ardas River (Kastanies)» ως προς τη συμβατική διάρκεια.
ü     Αίτηση παράτασης για το έργο « Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση της δράσης 2.1 Information Actions (ενέργειες Δημοσιότητας) του έργου «Vyssa – Svilengrad Road Life / VSRL»
ü     Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2012 στις Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο. , ΑΕΝΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ και Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα του Δήμου Ορεστιάδας»
ü     Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010)
ü     Έγκριση 3ου ΑΠΕ – ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
ü     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Διαμορφώσεις Κοιμητήρια Κεράμου»
ü     Επανέγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης γεωτρήσεων με υπόγειο δίκτυο στο Δ.Δ. Ν. Βύσσας»
ü     Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας»
ü     Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Δ.Δ. Νέας Βύσσας»
ü     Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανέων »
ü     Άδεια τομής οδοστρώματος και πεζοδρομίου και τοποθέτηση καμπίνας της HOL
ü     Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
ü     Έγκριση ισολογισμού 2012 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα
ü     Αντικατάσταση μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.
ü     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας  στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
ü     Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης
ü     Διαγραφές – Διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους για το Δ.Σ.
ü     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου: « Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας»
ü     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για το αντάμωμα των γκαγκαβούζηδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου