Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

Γνωστοποίηση


Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
2.-Την εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
3.- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη. Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Πανεπιστημίου « Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης-Τομέας Αγροτικής Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
Γ) Πτυχίο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών « Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και φυσικών πόρων » του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο, στο γραφείο 5 του Δήμου Ορεστιάδας (αρμόδιος υπάλληλος Μπογιατζή Άννα τηλ. 2552350310) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Μουζάς Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου