Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Ρύθμιση χρεών προς το Δήμο

Ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 και την υπ΄ αριθμ. 365/2011 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται έως 13-10-2011 κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 01-09-2009 και έως 16-06-2011 εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως 16-06-2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 Ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής.
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως 16-06-2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου