Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Πρόσκληση Ε.Π

Πρoσκαλoύvται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας σε Τακτική Συvεδρίαση, στις 25-04-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στηv αίθoυσα συvεδριάσεωv του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου μουσικής
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 54876/09-11-2011 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 58909/08-11-2011 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 59490/13-12-2011 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 948/11-01-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2317/23-01-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4363/31-01-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8704/10-02-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9280/13-02-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 17119/14-03-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 7/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά: “Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 949/11-01-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου