Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

συνεδριάζει το ΔΣ Ν.Ορεστιάδας ....Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο  Ν.Ορεστιάδας στις  27-09-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ü     Έγκριση της υπ΄αριθμ. 120/2012 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου και εξουσιοδότηση παραλαβής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 13.440,00 € για την προκήρυξη που αφορά την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» η οποία απευθύνεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
ü     Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Δόση 2012.
ü     Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Β/βάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Δόση 2012.
ü     Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την κατάργηση του Φ.Π.Α. και του Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο θέρμανσης.
ü     Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας»
ü     Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού κέντρου»
ü     Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προσθήκη Ορόφου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας»
ü     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση πεζοδρόμων στο Ο.Τ.22 στην πόλη της Ορεστιάδας»
ü     Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
ü     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κήρυξη σε έκπτωτο μισθωτή από την εκμίσθωση ακινήτου
ü     Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περ. Ενότητας Έβρου.
ü     Οικονομική ενίσχυση σε δημότη βάσει του άρθρου 202 Ν.3463/2006
ü     Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας
ü     Έγκριση για αναστολή υποχρέωσης εξόφλησης ανείσπρακτων οφειλών βεβαιωθέντων προστίμων που αφορούν στην 34/1999 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4014/2011
ü     Έγκριση παραίτησης από αγροτεμάχια του Δήμου.
ü     Έγκριση συνδιοργάνωσης συνεδρίου με θέμα «Να κάνουμε τρόπο ζωής τη Γεωργία» με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου στην Ορεστιάδα και στα Πετρωτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου